Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Následující Zásady ochrany osobních údajů definují pravidla pro ukládání a přístup k údajům na Zařízeních Uživatelů využívajících Webovou stránku pro účely poskytování elektronických služeb Správcem a pravidla pro shromažďování a zpracování Uživatelů ' osobní údaje, které poskytli osobně a dobrovolně prostřednictvím nástrojů dostupných na Webu.

Definice §1

 • Služba – webové stránky „mojeIP“ fungující pod adresou https://mojeip.site

 • Externí web – weby partnerů, poskytovatelů služeb nebo příjemců služeb spolupracujících se Správcem

 • Správce webových stránek/dat – Správcem webových stránek a správcem údajů (dále jen správce) je společnost „Mkhost“, poskytující služby elektronicky prostřednictvím webových stránek

 • Uživatel – fyzická osoba, pro kterou Správce poskytuje služby elektronicky prostřednictvím Webu.

 • Zařízení – elektronické zařízení se softwarem, jehož prostřednictvím Uživatel získává přístup na Webové stránky

 • Cookies – textová data shromažďovaná ve formě soubory umístěné na Zařízení Uživatele

 • GDPR - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

 • Osobní údaje- znamená informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě („subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je osoba, kterou lze přímo nebo nepřímo identifikovat, zejména odkazem na identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, lokační údaje, online identifikátor nebo na jeden či více faktorů specifických pro fyzické, fyziologické, genetická, mentální, ekonomická, kulturní nebo sociální identita fyzické osoby

 • Zpracování – znamená operaci nebo soubor operací prováděných s osobními údaji popř. soubory osobních údajů, automatizovaným nebo neautomatizovaným způsobem, jako je shromažďování, zaznamenávání, organizování, strukturování, ukládání, přizpůsobování nebo upravování, stahování, prohlížení, používání, zveřejňování odesíláním, distribucí nebo jiným zpřístupňováním, zařazováním nebo kombinováním, omezení, vymazání nebo zničení;

 • Omezení zpracování – znamená označení uložených osobních údajů za účelem omezení jejich budoucího zpracování

 • Profilování – jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů, která spočívá ve využití osobních údajů k vyhodnocení určitých osobních faktorů fyzické osoby, zejména k analýze nebo předpovídání aspektů týkajících se účinků práce této fyzické osoby. fyzická osoba, její ekonomická situace, zdravotní stav, osobní preference, zájmy, spolehlivost, chování, místo nebo pohyb

 • Souhlas – souhlas s údaji subjektem se rozumí dobrovolné, konkrétní, informované a jednoznačné vyjádření přání subjektu údajů, kterým prohlášením nebo jasným potvrzujícím úkonem souhlasí se zpracováním osobních údajů, které se ho týkají

 • Porušení ochrany osobních údajů – znamená porušení zabezpečení vedoucí k náhodnému nebo nezákonnému zničení, ztrátě, úpravě, neoprávněnému zveřejnění nebo neoprávněnému přístupu k přenášeným, uchovávaným nebo jinak zpracovávaným osobním údajům

 • Pseudonymizace- znamená zpracování osobních údajů takovým způsobem, že je již nelze přiřadit konkrétnímu subjektu údajů bez použití dodatečných informací, poskytnutých že tyto dodatečné informace jsou uchovávány odděleně a podléhají technickým a organizačním opatřením, která zabrání jejich přiřazení identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě

 • Anonymizace - Údaje anonymizace je nevratný proces datových operací, který zničí/přepíše „osobní údaje“, čímž znemožní identifikaci nebo spojení daného záznamu s konkrétním uživatelem nebo fyzickou osobou.

§2 Inspektor ochrany osobních údajů

V souladu s čl. 37 GDPR správce nejmenoval inspektora ochrany osobních údajů.

V záležitostech týkajících se zpracování údajů, včetně osobních údajů, kontaktujte přímo Správce.

§3 Typy souborů cookie

 • Interní soubory cookie – soubory umístěné a čtené ze Zařízení Uživatele prostřednictvím ICT systému Webových stránek

 • Externí cookies – soubory umístěné a čtené ze Zařízení Uživatele ICT systémy externích Webových stránek. Skripty externích webových stránek, které mohou umisťovat soubory cookie do zařízení uživatele, byly vědomě umístěny na webové stránky prostřednictvím skriptů a služeb zpřístupněných a nainstalovaných na webových stránkách

 • cookies relace– soubory nahrané a načtené ze zařízení uživatele webem během jedné relace daného zařízení. Po skončení relace jsou soubory smazány ze zařízení uživatele.

 • Trvalé soubory cookie – soubory umístěné a čtené ze zařízení uživatele webem , dokud nebudou ručně odstraněny. Soubory se po skončení relace zařízení neodstraňují automaticky, pokud není konfigurace zařízení uživatele nastavena tak, aby po skončení relace zařízení smazala soubory cookie.

§4 Zabezpečení ukládání dat

 • Mechanismy pro ukládání a čtení souborů cookie – mechanismy pro ukládání, čtení a výměnu dat mezi soubory cookie uloženými v zařízení Uživatele a Webové stránky jsou implementovány prostřednictvím vestavěných mechanismů webových prohlížečů a neumožňují stahování dalších dat ze Zařízení Uživatele ani dat z jiných webových stránek navštěvovaných Uživatelem, včetně osobních údajů nebo důvěrných informací. Přenos virů, trojských koní a dalších červů do zařízení uživatele je také prakticky nemožný.

 • Interní soubory cookie – soubory cookie používané správcem jsou bezpečné pro Zařízení uživatele a neobsahují skripty, obsah nebo informace, které by mohly ohrozit bezpečnost osobních údajů nebo bezpečnost Zařízení používaného Uživatelem.

 • Externí soubory cookie - Správce podnikne všechny možné kroky k ověření a výběru partnerů webových stránek v kontextu bezpečnosti uživatelů. Správce vybírá pro spolupráci známé, velké partnery s celosvětovou společenskou důvěrou. Nemá však plnou kontrolu nad obsahem cookies od externích partnerů. Správce není odpovědný za bezpečnost souborů Cookie, jejich obsah a licenční použití Skripty nainstalovanými na webových stránkách z externích webových stránek v rozsahu povoleném zákonem. Seznam partnerů je dále uveden v Zásadách ochrany osobních údajů.

 • Kontrola souborů cookie

 • Ohrožení na straně Uživatele - Správce využívá veškerá možná technická opatření k zajištění bezpečnosti údajů umístěných v cookies. Je však třeba poznamenat, že zajištění bezpečnosti těchto dat závisí na obou stranách, včetně aktivity Uživatele. Správce nenese odpovědnost za zachycení těchto dat, zosobnění relace Uživatele nebo jejich smazání v důsledku toho vědomé či nevědomé činnosti Uživatele, virů, trojských koní a dalšího spywaru, který mohl infikovat Zařízení Uživatele. Aby se uživatelé před těmito hrozbami chránili, měli by dodržovat doporučení pro používání internetu.

 • Uchovávání osobních údajů - Správce dbá na to, aby vynaložil veškeré úsilí, aby zpracovávané osobní údaje zadané dobrovolně Uživateli byly v bezpečí, přístup k nim byl omezen a prováděn v souladu s jejich účelem a účely zpracování. Správce také zajišťuje, že vynaloží veškeré úsilí na ochranu svých dat před ztrátou pomocí vhodných fyzických a organizačních bezpečnostních opatření.

§5 Účely, pro které se soubory cookie používají

 • Zlepšení a usnadnění přístupu na web
 • Personalizace webu pro uživatele
 • Poskytování reklamy na služby
 • Vedení statistik (uživatelé, počet návštěv, typy zařízení, odkaz atd.)

§6 Účely zpracování osobních údajů

Osobní údaje dobrovolně poskytnuté uživateli jsou zpracovávány pro jeden z následujících účelů:

 • Komunikace Správce s Uživateli ve věcech souvisejících s Webem a ochranou dat
 • Zajištění právně oprávněného zájmu Správce

Údaje o Uživatelích shromážděné anonymně a automaticky se zpracovává pro jeden z následujících účelů:

 • Vedení statistik
 • Poskytování reklam přizpůsobených preferencím Uživatelů
 • Zajištění právně oprávněných zájmu Správce

§7 Soubory cookie externích webových stránek

Správce webových stránek používá skripty JavaScript a webové komponenty partnerů, kteří může do zařízení uživatele umístit své vlastní soubory cookie. Pamatujte, že v nastavení vašeho prohlížeče můžete rozhodnout o povolených cookies, které mohou jednotlivé webové stránky používat. Níže je uveden seznam partnerů nebo jejich služeb implementovaných na webu, kteří mohou umisťovat soubory cookie:

Služby poskytované třetími stranami jsou mimo kontrolu Správce. Tyto subjekty mohou kdykoli změnit své podmínky služby, zásady ochrany osobních údajů, účel zpracování údajů a způsoby používání souborů cookie.

§8 Typy shromažďovaných údajů

Webové stránky shromažďují údaje o Uživatelích. Některá data jsou shromažďována automaticky a anonymně a některá data jsou osobními údaji poskytnutými dobrovolně Uživateli při registraci k jednotlivým službám nabízeným Webem.

Anonymní data shromažďována automaticky:

 • IP adresa
 • Typ prohlížeče
 • Rozlišení obrazovky
 • Přibližná poloha
 • Podstránky webu otevřeno
 • Čas strávený na příslušné podstránce webu
 • Typ operačního systému
 • Adresa předchozí podstránky
 • Adresa odkazující stránka
 • Jazyk prohlížeče
 • Rychlost internetu
 • Poskytovatel internetových služeb

Některá data (bez identifikačních údajů) mohou být uložena v souborech cookie. Některá data (bez identifikačních údajů) mohou být předána poskytovateli statistických služeb.

§9 Přístup k osobním údajům třetích stran

Zpravidla je jediným příjemcem osobních údajů poskytnutých Uživateli Správce. Údaje shromážděné v rámci poskytovaných služeb nejsou předávány ani dále prodávány třetím stranám.

Přístup k údajům (obvykle na základě Smlouvy o zpracování dat) může být udělen subjektům odpovědným za údržbu infrastruktury a služby nezbytné pro provoz webu, tj.:

 • hostingové společnosti poskytující Správci hosting nebo související služby

Pověření zpracováním osobních údajů - Služby hostingu, VPS nebo dedikovaných serverů

Pro provoz webu využívá Správce služeb externího poskytovatele hostingu nebo dedikovaných serverů - OVH sp. z o. o.. Veškeré údaje shromážděné a zpracovávané na webových stránkách jsou ukládány a zpracovávány v infrastruktuře poskytovatele služeb umístěné v rámci Evropské unie. Přístup k údajům je možný v důsledku servisních prací prováděných pracovníky poskytovatele služeb. Přístup k těmto údajům upravuje smlouva uzavřená mezi Správcem a Poskytovatelem služby.


§10 Způsob zpracování osobních údajů

Osobní údaje poskytnuté dobrovolně Uživateli:

 • Osobní údaje nebudou předávány mimo Evropskou unii, pokud nebyly zveřejněny v důsledku individuální akce Uživatele (např. zadání komentáře nebo příspěvku), čímž budou údaje dostupné každé osobě navštěvující webovou stránku. .
 • Osobní údaje nebudou použity pro automatizované rozhodování (profilování).
 • Osobní údaje nebudou dále prodávány třetím stranám.

Anonymní údaje (bez osobních údajů) shromažďované automaticky:

 • Anonymní údaje (bez osobních údajů) budou přenášeny mimo Evropská unie.
 • Anonymní údaje (bez osobních údajů) mohou být použity pro automatizované rozhodování (profilování).
  Profilování anonymních údajů (bez osobních údajů) nemá právní účinky nebo nemá obdobně významně ovlivnit osobu, jejíž údaje podléhají automatickému rozhodování.
 • Anonymní údaje (bez osobních údajů) nebudou dále prodávány třetím stranám.

§11 Právní základ pro zpracování osobních údajů

Web shromažďuje a zpracovává údaje Uživatelů na základě:

 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
  • čl. 6 odst. 1 písm. a
   subjekt údajů souhlasil se zpracováním svých osobních údajů pro jeden nebo více konkrétních účelů
  • čl. 6 odst. 1 písm. b
   zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení kroků na žádost subjektu údajů před uzavřením smlouvy
  • umění. 6 odst. 1 písm. f
   zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů sledovaných správcem nebo třetí osobou
 • Zákon o 10. května 2018 o ochraně osobních údajů (Sbírka zákonů 2018, položka 1000)
 • Zákon ze dne 16. července 2004, zákon o telekomunikacích (Sbírka zákonů 2004, č. 171, položka 1800)
 • Zákon ze dne 4. února 1994 o autorském právu a právech souvisejících (Sbírka zákonů z roku 1994, č. 24, bod 83)

§12 Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje poskytnuté dobrovolně uživateli:

Uvedené osobní údaje jsou uchovávány zpravidla pouze po dobu poskytování Služby na Webu Správcem. Jsou smazány nebo anonymizovány do 30 dnů od ukončení poskytování služeb.

Výjimkou je situace, která vyžaduje zajištění právně oprávněných účelů dalšího zpracování těchto údajů Správcem. V takové situaci bude Správce ukládat uvedené údaje od okamžiku, kdy Uživatel požádá o jejich odstranění, nejdéle však po dobu 3 let v případě porušení nebo podezření na porušení ustanovení pravidel webu Uživatelem

Anonymní údaje (bez osobních údajů) shromažďované automaticky:

Anonymní statistické údaje, které nejsou osobními údaji, uchovává Správce za účelem udržovat statistiky webových stránek po dobu neurčitou

§13 Práva uživatelů související se zpracováním osobních údajů

Webové stránky shromažďují a zpracovává údaje Uživatelů na základě:

 • Právo na přístup k osobním údajům
  Uživatelé mají právo na přístup ke svým osobním údajům na základě žádosti předložené správci

 • Právo na opravu osobních údajů
  Uživatelé mají právo požádat Správce o okamžitou opravu osobních údajů, které jsou nesprávné nebo / a doplnění neúplných osobních údajů údajů, prováděné na základě žádosti podané Správci

 • Právo na výmaz osobních údajů
  Uživatelé mají právo požádat Správce, aby neprodleně vymazat osobní údaje, provedené na žádost podanou Správci. V případě uživatelských účtů se smazáním údajů rozumí anonymizace údajů umožňujících identifikaci Uživatele. Správce si vyhrazuje právo pozastavit vyřizování žádosti o vymazání údajů za účelem ochrany oprávněného zájmu Správce (např. když Uživatel porušil Nařízení nebo údaje byly získány v důsledku korespondence).
  V v případě služby Newsletter má Uživatel možnost smazat své vlastní údaje. osobních údajů pomocí odkazu uvedeného v každém zaslaném e-mailu.

 • Právo na omezení zpracování osobních údajů
  Uživatelé mají právo na omezení zpracování osobních údajů v případech uvedených v čl. 18 GDPR, mimo jiné zpochybňující přesnost osobních údajů, prováděné na základě žádosti podané Správci

 • Právo na přenositelnost osobních údajů
  Uživatelé mají právo získat od Správce osobní údaje týkající se Uživatele ve strukturovaném, běžně používaném, strojově čitelném formátu, prováděné na základě žádosti předložené Správci

 • Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
  Uživatelé mají právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů v případech uvedených v čl. 21 GDPR, prováděné na základě žádosti podané správci

 • Právo podat stížnost
  Uživatelé mají právo podat stížnost u dozorový úřad odpovědný za ochranu osobních údajů .

§14 Kontaktujte správce

Administrátora můžete kontaktovat jedním z následujících způsobů

 • Kontaktní formulář – dostupný na: https://mojeip.site/cz/kontakt

§15 Požadavky na web

 • Omezení ukládání a přístupu k souborům cookie na zařízení uživatele může mít za následek nesprávné fungování některých funkcí Webu.

 • Správce nenese odpovědnost za nesprávně fungující funkce Webu, pokud Uživatel jakýmkoli způsobem omezuje možnost ukládat a číst soubory cookie .

§16 Externí odkazy

Webové stránky – články, příspěvky, záznamy nebo komentáře uživatelů mohou obsahovat odkazy na externí webové stránky, se kterými majitel webu nespolupracuje. Tyto odkazy a pod nimi uvedené stránky nebo soubory mohou být nebezpečné pro vaše zařízení nebo představovat hrozbu pro bezpečnost vašich dat. Správce není odpovědný za obsah umístěný mimo Web.

§17 Změny zásad ochrany osobních údajů

 • Správce si vyhrazuje právo provést jakékoli změny těchto zásad ochrany osobních údajů Zásady bez nutnosti informovat uživatele o používání a používání anonymních údajů nebo používání souborů cookie.

 • Správce si vyhrazuje právo provést jakékoli změny těchto Zásad ochrany osobních údajů týkající se zpracování Osobních údajů, o kterém bude informovat Uživatele, kteří mají uživatelské účty nebo se přihlásili k odběru newsletteru, prostřednictvím e-mailu do 7 dnů od změn záznamů. Další používání služeb znamená přečtení a přijetí změn zavedených v Zásadách ochrany osobních údajů. Pokud Uživatel se zavedenými změnami nesouhlasí, je povinen smazat svůj účet z Webové stránky nebo se odhlásit ze služby Newsletter.

 • Změny provedené v Zásadách ochrany osobních údajů budou platné. budou zveřejněny na této stránce. podstránce Webu.

 • Zavedené změny vstoupí v platnost jejich zveřejněním.